Časté otázky

Akadémia KKP

Programy našej Akadémie KKP fungujú na nefinančnej podpore - schéme pomoci de minimis. Čo to je?

Cieľom Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) je podpora kreatívcov – podnikateľov v KKP – nepriamou formou, a to poskytovaním nefinančnej pomoci, napr. poradenstva, konzultácií, kurzov či podporných služieb za zvýhodnených podmienok. Prostredníctvom schémy de minimis chceme prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v KKP, zvýšiť záujem o podnikanie v tejto oblasti a vytvárať priaznivú „klímu“ pre rozvoj talentu aj podnikateľských zručností kreatívcov. Schéma pomoci de minimis nám umožňuje pomáhať začínajúcim aj existujúcim podnikateľom správne nastaviť podnikateľské zámery, zviditeľniť ich činnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť na trhu, ako aj rozšíriť portfólio ich produktov / služieb. Úplne znenie Schémy pomoci de minimis aj celkovú výšku možnej čerpanej pomoci nájdete v našich Dokumentoch.

Program Akadémie KKP je určený pre podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti KKP. Ako zistím, či do tejto skupiny ako podnikateľ patrím?

Každý podnikateľ má pridelený SK NACE kód, ktorý si vie nájsť nielen vo svojich dokumentoch, ale informácia je dostupná aj online na tejto stránke.

Vyberám pre vás základné oblasti podporované v rámci projektu a ich SK NACE kódy:

Scénické umenie (profesionálne súbory, združenia pre voľno-časové aktivity detí a mládeže): 9001, 9002, 9004, 7490, 7810

Hudba, audiovízia a multimédiá (hudobné skupiny, začínajúce kapely, nahrávacie a produkčné spoločnosti, rádiá): 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 4763, 5821, 6201

Remeslá s ISCO: 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7316, 7317, 7318, 7319, 7522, 7535

Vizuálne umenie (maliari, fotografi): 9003, 7420, 2370, 3319

Literatúra a tlačené média, kultúrne dedičstvo, archívy a knižnice (prekladatelia, jazykoví editori, vydavatelia, reštaurátori): 5811, 5813, 5814, 6391, 4761, 4762, 7430, 9101, 9102, 9103, 4778, 4779

Umelecké vzdelávanie: 8552

Dizajn: 7410

Reklama: 7311

Môžem sa zúčastniť programu Akadémie KKP aj keď je moja hlavná podnikateľská činnosť mimo KKP (kultúrno-kreatívneho priemyslu?

Ak je tvoja hlavná podnikateľská činnosť mimo KKP (napr. v gastre), môžeš sa zúčastniť našich programov v tom prípade, ak je niektorá z tvojich ostatných činností (predmetov podnikania) v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Prečo je administratíva tohto projektu taká náročná? Prečo musím ako podnikateľ pri prihlásení sa na program prikladať rôzne prílohy a podpisovať toľko papierov?

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Únie a má svoje pravidlá overovania a vykazovania účastníkov, ktoré musíme dodržiavať. Práve preto sú naši koordinátori ochotní s celým procesom a vypĺňaním dokumentov pomôcť. Každý program (výzva) má svojho koordinátora, na ktorého sa môžete obrátiť. Jeho kontakt nájdete priamo v konkrétnej výzve na program v rámci Akadémie KKP.

Musím absolvovať celý program, na ktorý sa prihlásim (napríklad LAB, Inkubátor, Akcelerátor,...)?

Každý program Akadémie KKP má určené percento účasti na lektoringu a individuálnych konzultáciách, ktoré musíš absolvovať, aby ste program úspešne dokončili, získali certifikát a uznanú nefinančnú pomoc.

Prečo nerobíte niektoré typy kurzov / programov (napr. keramiku)?

Projekt bol napísaný pred niekoľkými rokmi a určité typy programov sa do neho na základe prieskumu trhu nedostali. Momentálne sme vo fáze implementácie programov v rámci projektu, no radi si vypočujeme, o aké služby by ste radi KCN rozšírili. Môžeme ich zaradiť do verejného programu alebo do činnosti KCN po skončení projektu.

Registrácia

Prečo sa musím registrovať, ak sa chcem prihlásiť na výzvu Akadémie KKP?

Registrácia (vytvorenie užívateľského profilu) je potrebná, aby sme mohli overiť tvoje údaje a zistiť, či spĺňaš podmienky pre čerpanie nefinančnej pomoci. Zaberie ti asi 5 minút a hneď po jej vytvorení sa môžeš prihlásiť na konkrétnu výzvu (program). Absolvovaním jej prvej časti získavaš členstvo a s ním spojené benefity.

Aké informácie a doklady si mám pripraviť, kým začnem s registráciou?

Aby si rýchlo prešiel registráciou, nachystaj si základné identifikačné údaje o tvojej spoločnosti, ako je napr. IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti a dátum jej vzniku. Ak si študent, nachystaj si k registrácii potvrdenie o návšteve školy alebo scan ISIC karty. Registráciu si nezabudni aktivovať. Aktivačný link pošleme na tvoj mail, hneď ako vyplníš celý registračný formulár.

Overovanie uchádzačov

Čo všetko overujete pri podnikateľovi?

Nakoľko sme projektom z prostriedkov EÚ, fungujúci pod Ministerstvom kultúry SR, overovanie našich uchádzačov má tiež svoje pravidlá. Pri overovaní podnikateľov kontrolujeme nasledujúce kritériá:

  • Či podniká v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)
  • Či je MSP (malý a stredný podnik)
  • Či nemá dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení, daniach, prípadne iné dlhy voči štátu
  • Či nie je v exekúcii, konkurze alebo reštrukturalizácii
  • Či nie je od neho požadované vrátenie štátnych dotácií
  • Či neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
  • Či nemá poskytnutú pomoc viac ako 200 tisíc za posledné 3 fiškálne roky a či neprekročil 35 tisíc v KKP za posledný rok
  • Či on alebo štatutárny zástupca neboli právoplatne odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť

 

Ak uchádzač splní tieto kritériá alebo si pri kontrole vyrieši vzniknutý problém, môže sa zúčastniť na našom programe.